RÓŻNICE W POGLĄDACH

220px-Parallel_telomere_quadruple

Natomiast w pracach socjobiologów spotkać się można z takimi terminami, jak na przykład „gen budowy gniazda” u ptaków (wrócę jeszcze do tego przykładu). Jeśli idzie o człowieka, socjobiologowie wyróżniają na przykład „gen pamięci wzrokowej”, a nawet „gen al­truizmu lub egoizmu”.Większość liczących się uczonych uważa, że takich genów nie ma, że są one wyimaginowanym tworem. W jakiej mierze różnice w poglądach na źródła ludzkiego (a czę­ściowo i zwierzęcego) behawioru są wyrazem różnic światopoglądo­wych? Zarówno wymienieni autorzy (Medioni, Yaysse, Grasse), jak i inni, np. ReneDubos, wyjaśniają to dość precyzyjnie. Zmniej­szenie do minimum wpływów środowiska, a więc warunków społe­cznych, w jakich żyje człowiek, przy jednoczesnym podkreślaniu fatalizmu wpływów genetycznych czyni wszelką działalność społe­czną, wszelkie dążenia emancypacyjne (nie mówiąc już o politycz- no-rewolucyjnych) bezprzedmiotowymi, bezpodstawnymi, gdyż i tak wszystko – los człowieka, jego pozycja społeczna, jego awans czy upadek – zostało raz na zawsze zdeterminowane podłożem ge­netycznym.

Dodaj komentarz