PODŁOŻE GENETYCZNE

b3463cc9-e177-4e0f-b7b6-e93c783146c9

Nie zgadza się zaś dlatego, że rozwój mózgu i rozwój kory mózgowej człowieka stworzył zupełnie nowe jakości-wyodrębniające nasz ga­tunek i redukujące zachowania dziedziczne. Nie ulega wątpliwości, że u bezkręgowców 99 proc. zachowań uwarunkowanych jest pod­łożem genetycznym. U kręgowców odsetek ten ulega znacznemu zmniejszeniu, a u człowieka… Trudno ustalić dokładne proporcje, ale z calą pewnością nasze zachowanie, nasz fenotyp psychiczny j est uzależniony od wpływów socjokulturowych, a w znacznie mniej­szym stopniu od uwarunkowań genetycznych. Wcale to nie ozna­cza, powtarzam, że łatwo można w fenotypie psychicznym człowie­ka precyzyjnie wyodrębnić to, co jest wynikiem wpływów podłoża genetycznego, a co nabyte. Zresztą, jak się przekonamy, i u zwie­rząt odróżnienie takie wcale nie jest proste.

Dodaj komentarz